Obchodné a reklamačné podmienky

Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj offroad tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky odoslanej na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie telefonické, alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Potvrdená objednávka, alebo jej časť, je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky - presná špecifikácia tovaru a jeho počet, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • - objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • - offroad tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa offroad tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 kalendárnych dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní v zmysle zákona 108/2000 Z.z.  Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Kontaktujte nás na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , v texte uveďte odstúpenie od zmluvy, dátum nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v kontaktoch a to za nasledujúcich podmienok
  • - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • - musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.),
  • - zašlite spolu s dokladom o kúpe.
 • - Tovar, prosíme, posielajte doporučene a nie na dobierku !
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za offroad tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Dodacie podmienky

1) Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne do 48 hodín až 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

2) Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, pokiaľ nie je uvedené pri produkte inak. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý je zároveň záručným listom a návod na používanie výrobku.

3) Dopravu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike i mimo Slovenska.

Spôsob doručenia Cena
GLS
bez dobierky s dobierkou
(bez platby kuriérovi) (s platbou kuriérovi)


Preprava GLS 1-3 kg
Preprava GLS 3-5 kg
Preprava GLS 5-10 kg
Preprava GLS 10-20 kg
Preprava GLS 20-30 kg
Preprava GLS 30-40 kg


5,40 € s DPH dobierkový poplatok sa
6,00 € s DPH účtuje podľa sumy za balík.
6,30 € s DPH Od 1,0€ - do 3,60€
7,90 € s DPH
9,70 € s DPH
12,00 € s DPH

Platby

Možnosti platby:

 • - na dobierku
 • - na faktúru (ktorú Vám obratom zašleme e-mailom), t.j. bezhotovostným prevodom
 • - na náš účet . V tomto prípade neplatíte poplatok za dobierku.

Reklamačný poriadok


Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru


Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď.  
Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu, Allmetal Rosina 01322 Žilina Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval.


Zodpovednosť predávajúceho


Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

zodpovedná osoba za reklamácie : Radovan Vrabec

Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie kamenná predajňa na adrese : Allmetal Rosina 01322 Žilina Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom.

Záručná lehota

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.


Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.


Záverečné ustanovenia

- reklamačný poriadok nadobúda platnosť 8.12.2011

- reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v prevádzke Allmetal  a zároveň je zverejnený na internetovej stránke www.allmetal.sk

Spätný zber odpadových pneumatík

Radovan Vrabec - Allmetal je zapojený do OZV - zberné miesta nájdete na www.eltma.sk

Od 1.1.2016 prešla povinnosť spätného zberu odpadových pneumatík na distribútorov. Každý distribútor pneumatík, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, alebo ktorý vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík – A TO BEZPLATNE. Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor, ale do pneuservisu, autoservisu, predajní pneumatík, predajní automobilov, niektorých prepravných spoločností atď. Hľadajte označenie „Miesto spätného odberu pneumatík“. Najbližšie miesto Eltma nájdete v sekcii Zberné miesta.